logo
SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Mevzuat

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bursa Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Eğitim Programı: Merkez bünyesinde yürütülen her türlü eğitim, kurs, sertifika programı, seminer, konferans ve benzeri faaliyetler ile diğer etkinlikleri,

c) Merkez: Bursa Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Üniversite Rektörünü,

e) Senato: Üniversite Senatosunu,

f) Üniversite: Bursa Teknik Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin lisans ve lisansüstü akademik programlarının dışında Üniversite öğrencisine, personeline, Üniversite öğrencisi ve personeli dışındaki gerçek ve tüzel kişilere, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre, ihtiyaç duyulan alanlarda Eğitim Programları düzenlemek,

b) Hayat boyu eğitim ve öğretimi desteklemek,

c) Üniversitenin kamu, özel sektör, sivil toplum ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda kamu, özel sektör, uluslararası kurum ve kuruluşlar ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda araştırmalar yapmak ve yaptırmak,

b) Proje hazırlamak, hazırlatmak ve danışmanlık hizmetleri vermek,

c) Ulusal ve uluslararası düzeyde Eğitim Programları planlamak, düzenlemek veya düzenletmek,

ç) Ulusal ve uluslararası geçerliliği ve akreditasyonu olan sınav organizasyonlarını gerçekleştirmek veya gerçekleştirilmesine aracılık yapmak,

d) Eğitim Programları sonunda katılımcılara katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgeler vermek,

e) Yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversiteler ile Merkezin amaçlarına uygun işbirliği yapmak,

f) İnternet ve/veya karma eğitim yoluyla elektronik eğitim düzenlemek,

g) Ulusal düzeyde Avrupa Birliği normlarına uyum sağlamak amacıyla meslek standartları geliştirmeye yönelik çalışmaları gerçekleştirmek,

ğ) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre iş güvenliği uzmanlığı, ilk yardım, yangın, mesleki yeterlilik, iş sağlığı ve güvenliği konularında bireylere, kamu, özel kurum ve kuruluşlara eğitimler vermek,

h) Yabancı dil kursları düzenlemek,

ı) Ara elemanlar yetiştirmeye yönelik Eğitim Programları yapmak,

i) Gerek görüldüğü durumlarda, Eğitim Programlarını, Bologna sürecine uygun Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) temelli kredi sistemine uygun olarak gerçekleştirmek, ilgili programın tamamlanmasına yönelik önceden kazanılmış yeterlilikleri tanımak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu,

ç) Merkez Sekreteri.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, Rektör tarafından yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

b) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak,

c) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak ve yürütmek,

ç) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

d) Araştırma ve proje çalışma ekipleri ve birimleri kurulmasında ve gerçekleştirilebilecek faaliyetlerle ilgili konularda Üniversitenin akademik birimleri ile işbirliği yapmak ve bu birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak,

e) Merkezin amaçları çerçevesinde ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapmak,

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,

g) Merkezin bütçe ile ilgili önerilerini Yönetim Kurulu ile birlikte hazırlayarak Rektörün onayına sunmak,

ğ) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak, sözleşmeler yapmak,

h) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

(2) Müdür; çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden ve gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Müdür yardımcıları

MADDE 10 – (1) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.

(2) Müdür yardımcılarının görev süresi iki yıldır. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün katılamadığı toplantılara görevlendireceği müdür yardımcısı başkanlık eder ve Müdürlüğe altı aya kadar vekâlet edebilir.

Müdür yardımcılarının görevi

MADDE 11 – (1) Müdür yardımcılarının görevi; Merkezin amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda, Müdüre, Merkezin çalışmalarında ve yönetilmesinde yardımcı olmaktır.

Yönetim Kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları ile birlikte Müdürün önerdiği Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları Yönetim Kurulunun tabii üyesidir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten üyeler, yeniden aynı usulle görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan veya altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır.

(4) Üst üste üç kez veya toplamda altı kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin genel strateji ve politikaları ile ilgili kararlar almak,

b) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili plan, program ve projeleri hazırlamak, yürütmek ve değerlendirmek, ilgili konularda karar almak,

c) Merkezin amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik yeni araştırma ve proje birimlerinin kurulmasına karar vermek,

ç) Faaliyet dönemi sonunda hazırlanan faaliyet raporunu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek,

d) Müdür ile birlikte Merkezin bütçe ile ilgili önerilerini hazırlamak,

e) Eğitim Programları, kongre, sempozyum, konferans, çalıştay, fuar ve benzeri faaliyetlerin yürütülmesinde görev alacak eğitmen ve diğer personelle sözleşme yapılmasına karar vermek,

f) Merkezin düzenlediği Eğitim Programları sonunda katılımcılara katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin düzenleme koşullarını belirleyerek Senatoya sunmak,

g) Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ile birlikte Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onayı ile Üniversite dışından kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri arasından seçilen dört üye ile birlikte toplam beş üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler yeniden Danışma Kurulu üyeliğine seçilebilir. Süreleri bitmeden herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeniden seçim yapılır.

(3) Müdürün başkanlık edeceği Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. Danışma Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 15 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarını değerlendirerek öneriler geliştirmek.

b) Gerektiği durumlarda faaliyet alanlarıyla ilgili olarak alt komisyonlar oluşturmak.

Merkez Sekreteri

MADDE 16 – (1) Merkez Sekreteri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Sekreter her defasında bir yıllığına görevlendirilir. Süresi dolduğunda yeniden görevlendirilebilir. Merkez Sekreteri oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulunda ve Danışma Kurulunda raportörlük yapar.

Merkez Sekreterinin görevleri

MADDE 17 – (1) Merkez Sekreterinin görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili (duyuru yapılması, kursiyerlerin kayıtları ve ödeme işlemlerinin takibi, notların işlenmesi ve benzeri diğer faaliyetler) iş ve işlemleri yürütmek.

b) Büro ve iç hizmetlerde çalışanlar arasındaki iş bölümünü Müdürün onayı ile yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 18 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu, Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

(2) Merkez bünyesinde döner sermaye vasıtasıyla yapılacak iş ve işlemlerde 6/1/2012 tarihli ve 28165 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bursa Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmelik pdf dosyası için TIKLAYINIZ.